FULLTOFTA KYRKA

Restaureringen av Fulltofta kyrka påbörjades i februari 2021 och omfattade både utvändig och invändig restatuering.
Arbetet bestod i att riva det gamla plåttaket, bräda om och lägga ny papp. Den galvaniserade plåten byttes ut till Rheinzink, fasaderna kalkades och mindre putslagningar gjordes. Takstolar har både byts ut och reparerats. Tornkorset är utbytt mot en ny version av den gamla modellen.

Fulltofta kyrka, i romansk stil, byggdes troligen 1160-1170 och placerades intill Fulltofta gård, som då var biskopssäte.
Kyrkan är uppförd i gråsten, hörnstenarna i huggen sandsten. Kyrkan hade från början inget torn.

Tryde kyrka

Renoveringen av Tryde kyrka påbörjades under Januari 2021 och bestod av invändig renovering.
Väggarna borstades ner och putsades. Alla väggar och valv kalkades. Pelarna spacklades och ådrades om i befintlig stil.

Kyrkan byggdes 1868 och ersatte då den gamla medeltida sockenkyrkan som revs. Kyrkan är stor och rymlig, i så kallad klassiserande stil.
Altaruppsats och predikstol är från 1600-talet.
Mest känd är dopfunten, huggen i sandsten av Magister Majestatis, "Trydemästaren". Funten är daterad till 1160.

Brandstad kyrka / Kapell

2021 renoverades Brandstad torn. Renoveringen bestod av kalkning och målning.

Kyrkan är uppförd i slutet av 1100-taler i romansk stil som bland annat kännetecknas av kraftiga murar som skulle klara av att hålla upp valven.   Ursprungligen bestod Brandstad kyrka av långhus, ett lägre och smalare kor samt en halvrund absid.. De äldsta delarna är byggda av Övedssandsten. Dopfunten är lika gammal som kyrkan och anses vara gjord av Mårten Stenmästare som var verksam kring 1170.

ÖVED KYRKA / KAPELL

2021 renoverades Öved kyrka. Renoveringen bestod av kalkning och putslagning.

Vägen upp till kyrkan kantas av en praktfull lindallé som gör mötet med kyrkan dramatiskt. Hela omgivningen, Övedsklosters slott, parken, kyrkan och bron präglas av 1700-talet. Midsommardagen 1761 invigdes kyrkan. Kyrkan är en av Sveriges mest utpräglade rokokokyrkor, ritad av arkitekt Hårleman som också ritade slottet. Kyrkan som byggdes som en slottskyrka åt Övedskloster bekostades av Hans Ramel.

TOLÅNGA KYRKA

2021 renoverades Tolånga kyrka. Renoveringen besod av kalkning, putsning och målning.
Nytt skiffertak och östra trappan nybelagd.

Kyrkan ligger på en hög kulle invid Tolånga-ån, som just där vidgar sig mellan två forsar. Här går man bokstavligen "upp till Guds berg och hus" på en brant trappa med trettiotre steg. Kyrkans äldsta delar stammar troligen från 1100-talet. Interiören domineras av det snidade altarskåpet (från senmedeltid)

NORRA RÖRUMS KYRKA

22021 renoverade vi Norra Rörums kyrka.
Taket på sakristian och klocktornet tjärades. Kalkning av strävpelare och gavel. Klocktornets konstruktionsdelar reparerades av timmerman och nya förstärkningar gjordes.

Norra Rörums kyrka är till sitt ursprung en romansk medeltidskyrka, byggd senast omkring år 1200.
1782 tillkom en stor "nykyrka" åt söder. Ungefär vid samma tid byggdes ett kraftigt gravkor mitt norr avsett för ätterna Lillienberg och Stiernclou.

SÖDRA RÖRUMS KYRKA

I början på 2021 restaurerade vi Södra rörums kyrka. Ned borstning av kalk och putslagning och kalkning av norra korgaveln.

I Södra Rörums by har det funnits en kyrka  sedan 11-1200-talet. Man tror att kyrkan varit helgad åt jungfru Maria då man funnit åtskilliga Mariabilder på vapenhusloftet och även på det äldre altaret.

SÖDRA ÅKARPS KYRKA

2020 renoverade Södra Åkarps kyrka. Målning av plåt och fasad gjordes om på bl.a. på tornet som sträcker sig ca 40 m upp i luften.

Den nya kyrkan byggdes 1888 och därmed revs den gamla medeltidskyrkan.Det enda man bevarade från den gamla kyrkans exteriör var grunden till tornet. Av inventarierna sparade man altaruppsatsen från 1600-talet, dock målades bilderna om. Istället för nattvardens instiftande målades en bild av Jesus på korset av den danske konstnären Fredrik Krebbs.

GESSIE KYRKA

2020 restaurerades Gessie kyrka interiört. Nedborstning av kalk, stora putslganingar och himlavalvet gjordes om med ny limfärg i koboltblått som blandades på plats.

Gessie kyrka invigdes år 1888 och är en nygotisk kyrka i rött tegel. All inredning nytillverkades till kyrkans invigning. Kyrkan ersatte den gamla 1100-tals kyrkan i byn. Korfönstren är utmärkande för kyrkan. De beställdes från Bayerische Hofglasmalerei i München och har tre motiv. Färgerna är starka och klara och stilen följer helt samtidens tyska glasmåleri.

SÖRDA ÅSUMS NYA KYRKA

2019 blev Södra Åsums kyrka restaurerad. Både valv och väggar gjordes vid. Gamla målningar hittades som låg under ett täckande isoleringsmaterial i valven. Ett nytt valv gjordes om med schablonmålning i linoljefärg.

På 1890-talet fann man att församlingens kyrka, numera kallad Södra Åsums gamla, var både sliten och för liten. 1896 hade man 30 000 kronor i kyrkokassan. Omfattande diskussioner fördes om var man skulle bygga församlingens nya. På Jungfru Marie Bebådelsedag 1902 invigdes kyrkan och kostnaden för kyrkobygget uppgick till cirka 88 000 kronor.

TJÖRNARPS KYRKA

2018 gjordes Tjörnarps torn vid. Kalkning, putslagningar och komletteringar av nya kopparinslag utfördes.

Tjörnarps kyrka invigdes 1864. Den är nu uppförd i guldockra putsad gråsten efter ritning av arkitekt J F Åbom (som bland annat ritat Södra teatern och Berns salonger i Stockholm). När den nuvarande kyrkan byggts, revs den gamla kyrkan (från 1100-talet; ruiner finns bevarade på gamla kyrkplatsen ca 300 meter från dagens kyrka).

Järrestad kyrka

2019 restaurerades Järrestad kyrka. Tvätt och målning av tak och fasad samt kalkning och putslagning av fasad. Även fönster och dörrar ingick i entreprenaden.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet i romansk stil med långhus, kor och rund absid. Det var under den tid när de allra äldsta stavkyrkorna i Skåne ersattes av stenkyrkor, men Lundadomen som förebild.
På 1400-talet restes valven i kyrkan och större fönster togs upp. Kyrkans förlängdes med ett valv västerut och tornet byggdes. Sedan år 1500 är kyrkan exteriört orörd.

St Hammar kyrka

2016 utfördes en omfattande restaurering av Stora Hammars kyrka interiört. Blästring av fasaden, putsning och målning. Ny ådring av alla detaljer.

Kyrkan uppfördes vid sekelskiftet och invigdes den 30 november 1902. Ritningarna upprättades av arkitekt Magnus Steendorff. Den dansk-holländska renässansstilen från Christian IV:s tid tycks ha inspirerat Steendorff. Kyrkans byggnadsstil visar påverkan från Rosenborgs slott i Köpenhamn och Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.